Website Disclaimer Loopbaancoach Breda

Disclaimer

1. Gebruik van de website van (de eenmanszaak) Loopbaancoach Breda (hierna: Loopbaancoach Breda) www.loopbaancoachbreda.nl alsmede eventueel door Loopbaancoach Breda verstuurde (elektronische) nieuwsbrieven (hierna samen: “de website”) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen van deze disclaimer.

2. Door deze website te bezoeken en / of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

3. Loopbaancoach Breda behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

4. Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Gebruik van de website

5. De website heeft een informatief doel en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Loopbaancoach Breda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Loopbaancoach Breda garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Loopbaancoach Breda gelden eveneens voor alle door Loopbaancoach Breda ingeschakelde hulppersonen en derden.

Gebruik informatie

6. Loopbaancoach Breda behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen, ideeën, vindingen, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loopbaancoach Breda. U mag informatie op deze website uitsluitend afdrukken en / of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

7. Loopbaancoach Breda kan niet garanderen dat het gebruik van de op deze website aangeboden informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Loopbaancoach Breda heeft getracht de rechthebbenden van de op de website getoonde informatie te traceren teneinde toestemming te verkrijgen om de informatie op haar website te kunnen tonen. Eenieder die zich niettemin rechthebbende weet van informatie op de website zonder dat met diegene overeenstemming is bereikt over het tonen of beschikbaar stellen van deze informatie op de website, wordt verzocht contact op te nemen met Loopbaancoach Breda, zodat met de rechthebbende overeenstemming kan worden bereikt omtrent het gebruik van de informatie, dan wel de informatie terstond verwijderd kan worden. De rechthebbende kan contact opnemen met Loopbaancoach Breda via wendy@loopbaancoachbreda.nl.